top of page

Algemene Voorwaarden Amazing Yoga Tiel

Algemeen – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Amazing Yoga betreffende deelname aan cursussen, trainingen, workshops en lessen. De gegevens van Amazing Yoga staan vermeld op de website www.amazingyoga.nl. Amazing Yoga behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. Hiervan stellen we de cursisten tijdig op de hoogte. 

Aanmelden – Aanmelding en betaling van de reguliere yogalessen geschiedt vooraf per iDEAL via www.momoyoga.nl/amazingyoga. Via de website www.amazingyoga.nl kunt u naar dit online boekingssysteem en u registreren als klant om vervolgens een van aangeboden losse lessen, workshops of strippenkaarten te kopen. Vervolgens kunt u zich direct inschrijven op een van de lessen.

 

Online reserveringssysteem – Amazing Yoga werkt met een online reserveringssysteem. Bij inschrijving ontvangt de cursist een e-mail met daarin een link die toegang geeft tot het online reserveringssysteem. De cursist heeft met behulp van dit systeem de vrijheid (losse) lessen te boeken, van lesuur te wisselen, of te kiezen voor een andere yogavorm, mits er plaats is.

Proefles – Het is mogelijk éénmalig aan te melden voor een proefles tegen gereduceerd tarief. Als de potentiële cursist meer kennismakingslessen wil volgen dan kunnen daarvoor losse lessen geboekt worden. Aanmelden voor een losse les via  www.momoyoga.nl/amazingyoga

Losse lessen – Als u ingeschreven bent bij Amazing Yoga en een inlogcode voor het online reserveringssysteem hebt, kunt u losse lessen aanschaffen via het online reserveringssysteem. Na aanschaf van een les heeft de cursist maximaal 2 weken de tijd om een les te boeken. Deze kan worden ingepland via het online reserveringssysteem. Heeft de cursist binnen 2 weken de les niet geboekt dan komt deze te vervallen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Workshops– Workshops worden aangekondigd via de website. Aanmelden kan eveneens via het online reserveringssysteem.

Afmelden – Mocht de cursist verhinderd zijn voor een les dan moet via het online reserveringssysteem de les worden afgemeld. Annulering van een les kan tot 16 uur voor aanvang van de les. De les wordt dan weer toegevoegd aan het tegoed op de strippenkaart en kan op een ander tijdstip gedurende de geldigheid van de strippenkaart worden ingehaald. Bij niet tijdige annulering wordt de les als gevolgd beschouwd en van het tegoed afgeschreven. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Inhalen – Als de cursist een les tijdig heeft afgemeld dan wordt deze bijgeschreven bij het lestegoed. Wanneer de cursist de les wil inhalen dan kan deze via het online reserveringssysteem de les boeken als er plaats is. Het lestegoed blijft geldig zolang de strippenkaart geldig is. Lessen kunnen niet worden ingehaald na afloop van een strippenkaart of overgeheveld worden naar een nieuwe strippenkaart. Restitutie van lesgeld of lessen is niet mogelijk.

 

Lestarief – Het tarief voor de lessen is het bedrag zoals dat vermeld staat op de website van Amazing Yoga. Het lestarief kan tussentijds worden aangepast. De nieuwe prijs geldt gaat uiteraard pas in na aanschaf van een nieuwe les of strippenkaart en geldt niet voor nog lopende strippenkaarten met een lestegoed.

Betaling – Betaling van het lesgeld vindt plaats per bankoverschrijving voorafgaand aan het volgen van de de lessen, workshops of personal trainingen. Betalen van regulieren yogalessen geschied per iDEAL via www.momoyoga.nl/amazingyoga. Workshops kunnen eveneens per iDEAL via www.momoyoga.nl/amazingyoga gereserveerd en betaald worden of door overmaking van het workshop tarief op bankrekeningnr NL 64 RABO 0332 6467 26 t.n.v. Amazing Yoga o.v.v. uw naam en de workshop datum. Betalingen van losse lessen of strippenkaarten voor personal yoga trainingen kunt u uitsluitend direct overmaken op bankrekening nummer NL 64 RABO 0332 6467 26 t.n.v. Amazing Yoga o.v.v. uw naam, en de soort les of strippenkaart die u betaald. Alle lessen, workshops en trainingen dienen voor aanvang betaald te worden. Bij uitblijven van betaling stuurt Amazing Yoga de cursist een betalingsherinnering. Als het lesgeld binnen 14 dagen na de betalingsherinnering niet voldaan is, is deelname aan de lessen niet meer mogelijk . Deelname aan de lessen is pas weer mogelijk nadat volledig aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Blijft ook na aanmaning de betaling uit dan zal Amazing Yoga de incassering uit handen geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Restitutie – Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is niet mogelijk. Restitutie van lesgeld vindt slechts dan plaats als de cursist op medische indicatie niet meer kan deelnemen aan de lessen of als door toedoen van Amazing Yoga of onvoorziene externe omstandigheden annulering van lessen plaatsvindt.

Lestijden, roosterwijzigingen, annulering – Het lesrooster en de lestijden staan vermeld op de website van Amazing Yoga en op het online boekingssysteem www.momoyoga.nl/amazingyoga. Amazing Yoga behoudt zich het recht voor de lessen voor wat betreft plaats, tijd, programma, docent e.d. te wijzigen. Als er in een bepaalde week geen les is, wordt dit vroegtijdig bij de cursisten bekend gemaakt. Bij onvoldoende aanmeldingen (4 deelnemers of minder) of overmacht behoudt Amazing Yoga het recht om de lessen te annuleren. De gemiste les wordt toegevoegd aan het lestegoed van de cursist en kan op een ander tijdstip worden ingehaald.

 

Vakantie en feestdagen – Tijdens vakanties en feestdagen kunnen lessen komen te vervallen. Dit wordt tijdig via het online lesrooster bekend gemaakt.

Docenten en afwezigheid – De lessen bij Amazing Yoga worden in principe uitsluitend door Jolanda Jacobs verzorgd. Wanneer zij door bijvoorbeeld ziekte niet aanwezig is kan een vervanger ingezet worden. Als de les vervalt ontvangen de voor die les ingeschreven cursisten vooraf bericht. De uitgevallen les wordt toegevoegd aan het lestegoed en kan op een ander tijdstip worden ingehaald.

Deelneming aan lessen op eigen risico – Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn of haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert. Amazing Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysiek en/of mentaal letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les als gevolg van yogabeoefening. Amazing Yoga aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cursist. Bent u onder behandeling van een arts, specialist of verloskundige, informeer die over het deelnemen aan de lessen of raadpleeg hen bij twijfel vooraf. De cursist wordt geacht eventuele gezondheidsklachten, zwangerschap of medicijngebruik te melden aan de docent voorafgaande aan de les. Amazing Yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

 

Ziekte of blessure – Bij ernstige ziekte of blessure kan in overleg met Amazing Yoga de lopende lestegoeden bevroren worden en op een later tijdstip, ook na verloop van de oorspronkelijke looptijd van het lestegoed, weer geactiveerd worden. De opschorting dient per email te worden aangevraagd bij Amazing Yoga.

 

Persoonsgebonden – Alle gekochte lessen in welke vorm ook, zijn persoonsgebonden. Het laten deelnemen van iemand anders dan degene op wiens naam de les staat is niet toegestaan.

 

Minderjarigen – Wanneer een cursist minderjarig is dan dient de ouder/verzorger akkoord te gaan met de aanmelding en deze is hiermee aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de aanmelding voortvloeien.

 

Privacy – Amazing Yoga respecteert de privacy van haar cursisten. Hoe Amazing Yoga omgaat met uw privacy is volgens de AVG opgenomen in het privacyreglement en het verwerkingsregister. Dit is te raadplegen via de website.

 

Correspondentie – Correspondentie tussen de cursisten en Amazing Yoga vindt plaats via email op het bij inschrijving opgegeven mailadres. De cursist is zelfverantwoordelijk ervoor te zorgen dat Amazing Yoga het juiste mailadres heeft.

 

Locatie en huisregels – De lessen van Amazing Yoga worden gegeven in de Amazing Yoga studio, Jan D. van Leeuwenstraat 15E 4001 XE Tiel.

 

Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels die gelden bij Amazing Yoga:

  • Zorg dat u op tijd voor de les aanwezig bent zodat u voorkomt dat u in een reeds gestarte les moet “inbreken”. Dat werkt storend voor de overige cursisten. De cursist die te laat verschijnt en daardoor een les mist heeft geen recht deze les in te halen of restitutie te ontvangen.

  • De yogastudio wordt niet met schoenen betreden.

  • Zet mobiele telefoons, tablets uit tijdens de les.

  • Respecteer de rust en stilte van de yogaruimte.

  • Eten of drinken is niet toegestaan in de yogaruimte. Met uitzondering van water in een afgesloten flesje of bidon.

  • Draag comfortabele kleding waarin gemakkelijk bewogen kan worden. Neem warme kleding en sokken mee voor de eindontspanning.

  • Matten, kussens, dekens en diverse yogaprops zijn aanwezig.

  • Luister naar uw lichaam en neem een moment rust als u voelt dat u dat nodig hebt.

 

Klachten – Ik doe mijn uiterste best het de cursisten zo goed mogelijk naar de zin te maken bij Amazing Yoga. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat iemand een klacht heeft. Meldt deze klacht bij voorkeur direct aan me na de les. Mailen achteraf kan natuurlijk ook naar jolanda@amazingyoga.nl.

Zoelen januari 2019

bottom of page